Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Druhý workshop učitelů na zámku v Letovicích

S koncem školního roku 2011/2012 nastalo bilancování práce odborných učitelů při přípravě výukových materiálů a ověřování připravených pracovních verzí odborných textů ve výuce na jednotlivých partnerských školách. Celkem 54 účastníků se setkalo na v pořadí druhém workshopu učitelů, tentokrát v prostorách letovického zámku, aby si jednak vyslechli dvě přednášky RNDr. Danuše Kvasničkové, jednak aby vyhodnotili svou celoroční práci a prodiskutovali zkušenosti, které nabyli při realizaci aktivit projektu.
 
V první přednášce se dr. Kvasničková zaměřila na energii jako aktuální problém udržitelného rozvoje. Toto téma bylo zařazeno záměrně proto, že každá z partnerských škol řeší konkrétní modul orientovaný na jednu z technologií obnovitelných energií, ovšem bez správného chápání obecného základu nelze získat nezbytný celkový přehled. Poutavé vyprávění doložené množstvím názorných obrázků, diagramů a někdy až alarmujících grafů přijali přítomní učitelé s povděkem. Prezentovaná data a informace budou podle jejich vyjádření využitelná v další etapě projektu, která se kryje se školním rokem 2012/2013.
 
Druhá přednáška byla zaměřena na metodiku práce odborných učitelů při výuce zpracovaných témat. Dr. Kvasničková využila svých nepřeberných zkušeností a na základě předchozího dotazníkového šetření, které se uskutečnilo na přelomu května a června tohoto roku, představila osnovu dalších kroků, které musí být plněny v následujícím období a bez nichž by nebylo možné beze zbytku splnit stanovené cíle projektu.
 
Součástí workshopu byla rovněž zpráva hlavního manažera a diskuse o dalším postupu vybavování odborných učeben na partnerských školách výukovými modely a didaktickými pomůckami. Tato aktivita se zpočátku dostala do časového skluzu a teprve nyní se podařilo najít vhodné dodavatele a výrobce odpovídajících pomůcek. V souladu s tím byl v rámci monitorovací zprávy č. 3 upraven harmonogram plnění této aktivity a to tak, aby byly odborné učebny vybaveny do konce kalendářního roku 2012. V rámci diskuse byly rovněž zahájeny přípravy na druhou konferenci projektu, která se uskuteční v září 2012 a jejíž hlavní obsahovou náplní bude vedle vyhodnocení dosavadní plnění cílů projekltu také setkání studentů z partnerských škol, zapojených do ověřování výukových modulů a představení jejich vybraných projektů.

Fotogalerie: