Zelený most

Zelený most mezi školou a praxí

Udržitelnost a žákovské workshopy potřetí

V této aktivitě pokračovaly partnerské školy i ve školním roce 2015/2016, tedy ve třetím sledovaném období udržitelnosti, v němž uspořádaly 6 žákovských workshopů. Do nich se na 5 školách zapojilo 104 žáků z 8 tříd.

REALIZOVANÉ ŽÁKOVSKÉ WORKSHOPY

12.11.2015     Masarykova střední škola Letovice
14.04.2016     VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
15.04.2016     Střední odborná škola ESOZ Chomutov
16.05.2016     SPŠ strojní a stavební Tábor
27.05.2016     ISŠ technická Benešov
28.06.2016     SPŠ strojní a stavební Tábor

Při organizaci workshopů pro žáky postupovaly partnerské školy individuálně. Některé zachovaly tradiční charakter workshopu tak, jak byly zvyklé z předchozího období, tzn. využití odborné učebny zřízené v rámci projektu, pozvání odborníka z praxe s přednáškou na dohodnuté téma, diskuse a poté seznámení s pravidly a nácvik prezentace. V některých školách ale hledali jiné způsoby a metody, jak motivovat žáky, a tak například VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor uspořádala svůj workshop opět jako výjezdní akci. Obdobnou cestou šla také Střední odborná škola ESOZ z Chomutova. Naopak Masarykova střední škola Letovice využila vlastního tepelného hospodářství včetně instalovaného tepelného čerpadla, kogenerační jednotky nebo solárních systémů, o němž přednášel Ing. Jaroslav Doskočil.

Přestože měly pořádající školy volnost v organizaci workshopů, jejich program byl po dohodě v rámci možností jednotný. V úvodní části byla žákům podána základní informace o obnovitelných zdrojích energie, následovala odborná přednáška na vybrané téma a poté v pracovní části žáci sami připraviIi krátkou prezentaci k danému tématu

První workshop uspořádala Masarykova střední škola Letovice 12. listopadu 2015. Vedle vlastních žáků přizvala k účasti také partnerskou Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví z Brna, která se na realizaci některých aktivit projektu Zelený most mezi školou a praxí nepřímo podílela již v předchozím období.

VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor se obdobně jako před rokem rozhodla uspořádat workshop v terénu. Tentokrát padla 14. dubna 2016 volba na lokalitu bývalého lomu Svatá Anna nedaleko Tábora, kde je v současnosti zřízena soukromá přírodní rezervace. Cílem workshopu bylo zjistit dopad těžby na původně průmyslem zasaženou oblast a její schopnost rekultivace vlastními silami.

SOŠ ESOZ Chomutov má jeden ze svých vzdělávacích programů zaměřený na energetiku. Pro žáky v tomto oboru byl na 15. dubna 2016 připraven výjezdní workshop do elektrárny Ledvice, která prochází zásadní rekonstrukcí. Přestože se jedná o elektrárnu na tuhá paliva, získali zde žáci jedinečnou příležitost porovnat efektivitu využití neobnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie a tepla ve vysoce moderním zařízení s možnostmi alternativních způsobů pomocí obnovitelných zdrojů.

Na ISŠT v Benešově vedl 27. května 2016 workshop odborný učitel Ing. Miloslav Procházka. Nosné téma bylo pro tuto školu tradiční: Malá vodní elektrárna

Hlavním tématem prvního žákovského workshopu z 16. května 2016 na SPŠ strojní a stavební v Táboře byla problematika vlivu venkovní teploty na teploty různých ploch v místnosti, na velikost absolutní a relativní vlhkosti a na teplotu vnitřního vzduchu. Během topného období žáci zjišťovali teplotu v různých místech učebny A382. Měření prováděli vždy na konci výuky v 15:45 h. Na měření teploty stěn používali laserový teploměr. Teplotu vzduchu, relativní a absolutní vlhkost a tlak vzduchu měřili pomocí školních měřidel ze sady Pasco. V rámci workshopu naměřené hodnoty z předchozího období vyhodnotili.

Druhý workshop pro žáky uspořádala SPŠ strojní a stavební Tábor 28. června 2016. Současně se jednalo co do obsahu a počtu účastníků o největší žákovský workshop ve sledovaném monitorovacím období. Byl určen žákům druhého a třetího ročníku oboru Pozemní stavitelství a tématem bylo Přírodní stavitelství. Žákovský workshop tak přímo navázal na loňský workshop určený pro pedagogy partnerských škol. Hlavní náplní workshopu bylo využívání přírodních materiálů ve stavebnictví. Studenti se dozvěděli, jakým způsobem se dá použít technické konopí pro zateplování staveb, jaké jsou zásady návrhu a případná úskalí při realizaci staveb z přírodních materiálů a jaké jsou možnosti použití foukaných izolací z recyklovaného papíru. Workshop měl vedle teoretické části i část praktickou, kde studenti viděli (a mohli si i zkusit) provedení hliněné omítky od přípravy podkladu až po finální úpravu stěny, a také viděli způsob aplikace foukané izolace do stavebních dutin.

Z poslední jmenované akce jsou záběry ve fotogalerii.

Fotogalerie: